۱.بررسی یافته های آندوسکوپیک دستگاه گوارش فوقانی (مری و معده) در افراد تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان در سال 1395.

سال تصویب : ۱۳۹۵

سال اتمام: ۱۳۹۵

۲.غربالگری سرطان پستان و یافته های ماموگرافی در زنان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان

سال تصویب : ۱۳۹۵

سال اتمام: ۱۳۹۵

۳.بررسی عوامل موثر بر ضایعات دهانه رحم در زنان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز آموزشی درمانی الزهراء در سال 1395

سال تصویب:۱۳۹۶

سال اتمام:۱۳۹۷

۴.فراوانی انواع ضایعات پیش سرطانی روده بزرگ در افراد خانواده درجه یک بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ مراجعه کننده به کوهورت صومعه سرا

سال تصویب:۱۳۹۶

سال اتمام:۱۳۹۶

۵.بررسی میزان آگاهی از سرطان های گوارشی در افراد مراجعه کننده جهت آندوسکوپی و کولونوسکوپی در طی یک طرح غربالگری ۱۳۹۶

سال تصویب:۱۳۹۶

سال اتمام: ۱۳۹۷

۶.بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع سرطان ها و عوامل مرتبط با آنها در جمعیت کوهورت گیلان سال 1397

سال تصویب:۱۳۹۷

سال اتمام :۱۳۹۸

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400