فرم ها و آیین نامه های مربوط به پرپوزال ها
فرم ها و آیین نامه های مربوط به پایان نامه ها
نمونه طرح پشت جلد انگلیسی پایان نامه فوق تخصصی - دانشکده پزشکی
نمونه طرح روی جلد فارسی پایان نامه تخصصی - دانشکده پزشکی
نمونه طرح پشت جلد انگلیسی پایان نامه تخصصی - دانشکده پزشکی
نمونه طرح پشت جلد فارسی پایان نامه پزشکی عمومی - دانشکده پزشکی
نمونه طرح پشت جلد انگلیسی پایان نامه پزشکی عمومی - دانشکده پزشکی
نمونه فرم موافقت نامه - رضایت نامه
نمونه فهرست شکل ها
نمونه فهرست نمودارها
نمونه فهرست جداول
نمونه صفحه چکیده فارسی
نمونه صفحه چکیده انگلیسی
نمونه فایل پایان نامه
فرم تحویل نسخه پایان نامه
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400